Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно настоящите условия ("Условия за ползване"), преди да използвате услугите на уебсайта Cartoon Network.bg. С влизането във и ползването на този сайт изрично приемате да се придържате към настоящите Условия за ползване. Ако не сте съгласни с някое от долупосочените Условия за ползване, не използвайте този сайт. Този уебсайт се управлява от и е под контрола на Turner Broadcasting System Europe Limited с адрес Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS) United Kingdom ("TBSEL", "Ние" или "Нас"). Нашият телефонен номер е: 020 7693 1000. TBSEL си запазва правото, по свое усмотрение да променя, изменя или по друг начин да актуализира настоящите Условия за ползване. Всички промени в настоящите Условия за ползване ще влизат в сила незабавно след тяхното публикуване на уебсайта. Съветваме ви регулярно да се допитвате до Условията за ползване, за да сте наясно с техния обхват и всички евентуални промени по тях.  С използването на уебсайта след публикуването на уведомление от нас  относно направени промени, изменения или актуализации, вие приемате да сте  обвързани от редактираните условия. TBSEL си запазва правото да откаже  достъп на всеки, който считаме, че е нарушил някое от тези Условия за  ползване.

С използването на уебсайта и услугите, които предлагаме чрез него, вие потвърждавате, че сте пълнолетно лице според законодателството на държавата, в която живеете, или че сте се запознали с настоящите Условия за ползване в присъствието на ваш родител или законен настойник и той/тя се съгласява от ваше име с тях, както и че той/тя поема пълна отговорност, че вие ще спазвате тези Условия за ползване. Вие се съгласявате, че вие (и вашият родител/законен настойник) притежавате необходимия капацитет и възможности да спазвате настоящите Условия за ползване.  

За използване на някои от услугите, които предлагаме, е възможно да има приложими допълнителни условия за ползване, които ще ви бъдат предоставени. Същите следва да се разглеждат като допълнителни, а не като заменящи настоящите Условия за ползване, но в случай на конфликт между тях, превес ще имат допълнителните Условия за ползване.  

2.    ТЪРГОВСКИ МАРКИ, АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

Всички материали на този уебсайт, включително, но не само текст, изображения, илюстрации, аудио клипове, видео клипове, игри и софтуер ("Материалите") са защитени със запазени права, запазени марки и други права върху интелектуалната собственост, които са притежавани, или контролирани от TBSEL или други страни, които са лицензирали свои материали на TBSEL. Материалите на cartoonnetwork.bg или друг уебсайт, притежаван, поддържан,  лицензиран, или управляван от TBSEL, са предоставени изцяло за личната  ви употреба с нетърговскa цел. Материалите не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, препубликувани,  употребявани в електронни медии, отпечатвани, предавани, де-компилирани, обратно инженерствани или по друг  начин употребявани, освен ако това не е недвусмислено разрешено според текста на тези Условия за ползване.   

3.    ВРЪЗКИ

Този сайт може да съдържа връзки към други уебсайтове („Свързани сайтове“). Свързаните сайтове служат единствено за ваше улеснение и влизате в тях на собствен риск. TBSEL не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове, без значение дали TBSEL е обвързан със спонсорите на сайтовете, или не. TBSEL по никакъв начин не отговаря за свързаните сайтове.

4.    ПРОФИЛИ

Като част от услугите, които предлагаме, вие можете да регистрирате свой профил ("Профил") и да получавате достъп до услугите на нашия уебсайт чрез своя профил. Вие се съгласявате да предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си както е поискана по време на регистрацията. Вие потвърждавате, че не се представяте за друго лице, или физическо лице, както и че не подавате подвеждаща информация за своята идентичност, в т.ч. посредством използване на потребителското име, паролата или профилната информация на друг. Вие носите отговорност за използваните хардуер, софтуер и разходи, които могат да възникнат докато влизате в своя профил.   Профили могат да бъдат създавани само на пълнолетни физически лица, или, на непълнолетни лица само с разрешението и по усмотрение на техните родители/настойници.
Вие се съгласявате да не разкривате информация за Профила си и да не позволявате достъп до него на никого освен вас самия/самата. Вие носите лична отговорност за всички действия, извършени от вашия Профил без значение кой го е използвал. Ако сте родител или настойник, вие имате право да позволите на детето си да използва Профила ви, но носите отговорност за действията, които вашето дете предприема. 

По време на регистрационния процес на Профил, вие ще бъдете длъжни да създадете своя парола ("Парола"). Вие се задължавате да не разкривате своята парола на трети лица, както и да не позволявате на трети лица да се възползват от услугите, свързани с вашия профил. Вие носите отговорност да опазите в тайна своята парола, както и за всички евентуални последствия от разкриването на вашата парола пред трети лица, или за използване на вашата парола от трети лица с цел да получат достъп до вашия профил. Ние няма да бъдем считани за отговорни за каквито и да било финансови или емоционални щети или стрес, които бихте понесли (и/или произтичащи от това, анулиране на вашия профил или части от него) в резултат на разкриване на вашата парола пред трети страни.

5.   ИЗПРАЩАНЕ/КАЧВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ

a. Съгласие от краен потребител 

Уебсайтът може да предостави на вас и на останалите крайни потребители условия и средства да качвате на сайта, или да споделяте информация, в т.ч., но не единствено: съобщения, бележки, коментари, мнения, идеи, снимки, рисунки, изображения, видео материали, профили, художествени творби, аудио-визуални творби, музикални композиции (в т.ч. текстове за песни), звукозаписи и други материали (общо наричани за краткост "Съдържание, предоставено от краен потребител"). Във връзка със Съдържанието, предоставено от краен потребител, вие се съгласявате, че:  носите отговорност за Съдържанието от краен потребител, качвано от вас; имате всички права да публикувате Съдържанието на краен потребител, което качвате на уебсайта; Съдържанието, предоставено от краен потребител, което споделяте, или предоставяте публично:  (а) не нарушава интелектуална собственост, личното пространство, или други права на  трета страна; (б) не нарушава никой закон, разпоредба или регулация; (в) не клевети, позори, нарушава поверителността на трети страни или е неприлично, порнографско, оскърбително или заплашително; (г) не защитава криминални прояви или поведение; (д) не рекламира или по друг начин апелира за финансови средства или представлява апел за стоки или услуги; (е) не съдържа вируси, троянски коне, разрушителни кодове, червеи, или други компютърни програми, целящи или реално разрушаващи, шпионстващи, проверяващи, прихващащи или заличаващи: Материали, информация, данни, пакети, или лична информация. Вие се съгласявате, че ние имаме право да преглеждаме, редактираме или изтриваме Съдържание от краен потребител по всякакви причини, в т.ч. и по наше усмотрение, в случай, че въпросното Съдържание от краен потребител нарушава Условията за ползване. Освен това, вие се съгласявате, че ние имаме право да предприемем необходимите мерки спрямо всяко ваше Съдържание от краен потребител, в случай, че по наше усмотрение, то би ни направило отговорни пред наши доставчици, лицензенти или други потребители на уебсайта, или би компрометирало, или нарушило отношенията ни с тях.  

Вие оставате собственик на Съдържанието от краен потребител (освен Материалите и производни на Материалите, които се съдържат в Съдържанието от краен потребител). По отношение на вашето Съдържание от краен потребител, вие безвъзмездно предоставяте на нас и на всички наши лицензенти, дистрибутори, агенти, представители и други упълномощени лица неотменим, удовлетворено и свободно от бъдещи ваши финансови и други искове лиценз, валиден за вечни времена в цялото време и пространство, по целия свят, който може да бъуде прехвърлян на трети страни, да бъде пре-отдаван безвъзмездно така, че да бъдат експлоатирани изцяло лицензионните права на Съдържанието ви от краен потребител, в т.ч. вие давате права то да бъде използвано като основа за нови творби и материали, за целите на рекламата и маркетинга във всяка медия, била тя позната на човечеството към момента, или все още непозната на човечеството. За избягване на недоразумения, вие се съгласявате, че вие както и всяко друго лице, упълномощено от вас да изпраща материали от ваше име, сте съгласни, че TBSEL има право да публикува, или по друг начин да използва материалите или елементи от тях по начин, който ние желаем, в т.ч. за рекламна и маркетингова дейност. Вие се съгласявате, че не ви е дължимо никакво заплащане за това, че ние нямаме задължение да ви посочим като автор, или по друг начин да ви свържем с материалите, нито имате право на каквато и да било друга компенсация срещу използването на Съдържанието от краен потребител от страна на TBSEL. В случаите, когато ние ви даваме техническата възможност и средства да създавате ваши материали на нашите уебсайтове, или да се възползвате за това от други наши услуги (в т.ч. но не само инструменти за създаване на герои, инструменти за смесване , разработени занимателни комплекти, създадени специално състезания, промоции, форуми и др.) които изискват използване на материали, предоставени от нас, в тяхната частичност или цялост, с настоящото, ние ви даваме неизключителни и ограничени лицензионни права да създавате или променяте ваши материали, използвайки материали предоставени от нас, но само и единствено самоцелно - за да можете да създадете ваши материали като част от услугите, които ви предлагаме, но при всички условия - при спазване на Условията за ползване. Освен това, вие се съгласявате, че собственик на така направените от вас материали, или части от тях остава TBSEL. Ако такива права върху вашите материали, създадени по този начин не се прехвърлят изцяло върху нас, вашето право и лиценз да правите материали на база на предоставени от нас материали автоматично се отменя и счита за невалидно. Вие се съгласявате с всичко по-горе без значение дали ние използваме по някакъв начин вашите материали или не. 

TBSEL може да преглежда, редактира, отхвърли, откаже да публикува и/или  да изтрие всяко съдържание, което по единствената преценка на TBSEL  нарушава настоящите Условия за ползване или което може да е  оскърбително, незаконно или нарушаващо правата, навреждащо на или  застрашаващо безопасността на независимо кое лице. Разбирате, че TBSEL  има правото по всяко време да разкрива всяка една информация  (включително самоличността на лицата, предоставящи информация или  материали на този сайт), както е необходимо за удовлетворяването на  закон, разпоредба или валидно искане на правителствен орган. Освен това можем (и с настоящото изрично ни упълномощавате) да  разкриваме всяка информация за вас на представители на правоприлагащите  органи или други държавни служители, както ние по свое усмотрение  считаме за необходимо или уместно във връзка с разследване и/или  разрешаване на евентуални престъпления или други действия, особено  такива, които могат да включват телесни наранявания или да застрашават  безопасността на което и да е лице. 

б. Качване/предоставяне на непоискано съдържание/материали

TBSEL не приема и не разглежда никакво непоискано от нас съдържание/материали, които могат да бъдат изпратени или качени на уебсайта. Всички подобни качени материали ще бъдат или игнорирани, или изтрити или върнати на подателя - в зависимост от едноличното ни решение (или може да бъдат разгледани само дотолкова, че да се установи, че това са непоискани материали). В тази връзка, моля, не изпращайте непоискани материали и съдържание до нас. 
В определени моменти, на дадени раздели от уебсайта може да публикуваме изрична покана до вас да ни бъдат изпращани концепции, истории, худежествени творби, аудио-визуални материали или друго съдържание ("Поискано съдържание"). В такива случаи, моля, процедирайте по следния начин - внимателно се запознайте със специалните условия или други правила или условия за ползване, създадени специално във връзка с Поисканото съдържание, и намиращи се на нашите уебсайтове, тъй като те може да съдържат важна информация за вашите законови права. В случай, че няма предоставени специални условия, то в сила влизат настоящите Условия за ползване. Те ще бъдат изцяло приложими към Поисканото съдържание, което в този случай ще бъде формулирано като "Съдържание от краен потребител".

Във всеки случай, всички материали, в т.ч. Поисканото съдържание, което ни изпращате няма статут на конфиденциална информация и вие се съгласявате, че тези материали не пораждат отговорности за опазване на конфиденциалност от страна на TBSEL, както и че по никакъв начин между вас и нас не се пораждат отношения, свързани със задължения за конфиденциалност или финансови ангажименти от наша страна. Вие няма да очаквате от нас коментар за вашата работа, компенсации или задължение да разглеждаме специално вашите материали, както и че TBSEL по никакъв начин не носи отговорност за използване или споделяне на подобни материали, изпратени от вас. 

6.   ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Личната информация, която ни предоставяте, използвайки нашите услуги ще бъде използвана съгласно нашата Декларация за поверителност.

7.   АВТОРСКИ ПРАВА

TBSEL зачита правата на собствениците за авторски права. Ако подозирате, че вашите материали са били копирани по начин, който конституира нарушение на закона за авторските права, моля, свържете се с нас.

Ако установим, че за материалите, които сте цитирали действително се установява нарушение на авторските ви права, ние се задължаваме да отстраним, или "свалим" от уебсайта въпросните плагиатски материали

8.   ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате, в законовите размки, да предпазвате TBSEL и неговите служители,  директори, наети на работа лица, агенти, дистрибутори и сътрудници от  възникване на всякакви претенции, искове, задължения, или разходи, в  т.ч. съдебни такси, породени от нарушаване на настоящите Условия за ползване от ваша страна.

9.   ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

Материалите в настоящия сайт се предоставят „във вида, в който са“ и без гаранции по отношение на предоставянето на услугата на сайта. Нито TBSEL, нито някое от свързаните му или сродните му дружества, нито лице, свързано със създаването, производството и разпространението на този сайт, гарантират, че функциите, съдържащи се в материалите, ще бъдат непрекъснати или без грешки, че дефектите ще бъдат коригирани или че TBSEL или сървърът, който ги предоставя, е без вируси или други вредни компоненти. Материалите се предоставят единствено за развлечение и промоционални цели. TBSEL не гарантира, нито прави изявления относно ползването или резултатите от ползването на материалите в този сайт във връзка с тяхната правилност, точност, надеждност или другояче.

Изрично приемате, че освен при настъпването на смърт или телесно  нараняване вследствие на небрежност от страна на TBSEL, нито TBSEL, нито  свързано или сродно дружество, нито някой от съответните им служители  или агенти, или лице или дружество с участие в създаването, производството и разпространението на този сайт, носят отговорност пред  лице или дружество за загуба или щета, произтекла от употребата на този  сайт. Например, и без ограничаване валидността на горното, TBSEL и  свързаните с него физически и юридически лица няма да бъдат отговорни,  или задължени по отношение на иск, или щета, възникнали от неизпълнение,  грешка, пропуск, прекъсване, заличаване, дефект, забавяне в работата,  компютърен вирус, кражба, унищожаване, неправомерен достъп в или  зависимост от, или употреба на данни, информация, мнения, или други  материали, присъстващи на сайта. Вие изрично признавате и се  съгласявате, че TBSEL не е отговорен за клеветническо, обидно, или  незаконно поведение от страна на други абонати, или трети страни

10.ЮРИСДИКЦИЯ

Освен ако не е упоменато друго, материалите в сайта на този уебсайт са представени единствено с цел забавление и популяризиране на програми и други продукти, налични в Европа, Африка, Средния Изток и техните територии, владения и протекторати. Този сайт се управлява и поддържа от TBSEL от офисите му в Лондон.

Настоящите условия за ползване се подчиняват, тълкуват и привеждат в действие съгласно законодателството на Англия и Уелс. Всяко действие, предприемано от вас, трета страна, или TBSEL с цел привеждането на настоящите Условия за ползване в сила, както и всички действия, свързани с този сайт са обект на изключителната юрисдикция на съдилищата на Англия и Уелс. В случай, че дадена разпоредба от настоящото споразумение се обяви за незаконна, невалидна, или по друг начин неприложима, същата ще се счете за делима от настоящото споразумение и това няма да повлияе върху валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Това е цялостното споразумение между страните във връзка с тук дискутираните въпроси и не може да бъде променяно, освен чрез подписаното писмено съгласие на TBSEL.

Последната актуализация на настоящите Условия за ползване е извъшена на 1 юли 2015 г.